Lait de soja de Shijie Doujiang Dawang

Nord de Taïwan